เจ้าแม่กวนอิม

จุดเกิดเนิดของ เจ้าแม่กวนอิม

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม ที่มาของ คำว่า กวนอิม คือ การสังเกตเสียงของโลก ตามศาสนาพุทธของจีน คำว่า กวนอิม มีความหมาย เหมือนกับ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นจุดที่สูงสุดของความเมตตา ความเห็นอก เห็นใจ ความเมตตา และ ความรัก ประเทศจีน เริ่มมีความเลื่อมใส่ใน...