จุดเกิดเนิดของ เจ้าแม่กวนอิม

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม

ที่มาของ คำว่า กวนอิม คือ การสังเกตเสียงของโลก ตามศาสนาพุทธของจีน คำว่า กวนอิม มีความหมาย เหมือนกับ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นจุดที่สูงสุดของความเมตตา ความเห็นอก เห็นใจ
ความเมตตา และ ความรัก ประเทศจีน เริ่มมีความเลื่อมใส่ใน พระโพธิสัตว์ ในช่วงศตวรรษที่1 เพื่อแสดงออกถึง ความอ่อนโยน และ แสดงถึงความเมฆตากรุณา
ดังเช่นความรักของ มารดาที่มีต่อบุตร
เนื่องจากใน สัทธรรมปุณฑรีกสูตร บอกไว้ว่า  พระอวโลกิเตศวร นั้น สามารถแบ่งภาค เพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมาย ทั้งปางบุรุษ และ ปางสตรี
เป็นธรรมดาของ พระโพธิสัตว์มหายาน ที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้ง ทิเบต จีน และ ญี่ปุ่น ผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้น

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม เล่ากันว่า เจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพธิดา ซึ่งต้องการช่วยในการปลดเปลื้องความทุกข์ ภัยแก่มวลมนุษย์ ชาติสุดท้ายจึงจุติลงมายังโลกมนุษย์ มีนามว่า เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ซึ่งเป็น พระราชธิดาองค์เล็ก ของ กษัตริแห่งอาณาจักรซิงหลิง มีนามว่า พระเจ้าเมี่ยวจวง เจ้าหญิงเป็นพุทธมามกะ และ ตั้งพระทัยที่แน่วแน่ ที่จะทำการบำเพ็ญภาวนา เพื่อให้หลุดพ้นสังสารวัฏ แต่ พระเจ้าเมี่ยวจวง ไม่เห็นด้วย และ ได้บังคับให้เลือกราชบุตรเขย เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ก็ไม่สนใจเพราะยังไม่มีใครถูกพระไทย

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

จึงถูก พระเจ้าเมี่ยวจวง ทำการขัดขวาง และ ได้ทำการทรมาน หวังว่าจะเปลี่ยนใจ เมื่อไม่ได้ดังหวังจึงจะคิดทำการฆ่า ด้วยบุญบารมีของเจ้าหญิง จึงปรากฏเสือเทวดา ตัวหนึ่งนำเจ้าหญิงหนีไป ที่เขาเซียงซัน  และ สามารถบรรลุธรรม ได้ตามความต้องการ ในส่วนของเจ้าเมี่ยวนั้นมีบาปกรรมที่ก่อไว้ ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่ไม่มียารักษาหายได้ เจ้าหญิง เลยได้กลับไป สละดวงตา และ แขน ทั้งสองข้าง เพื่อที่จะรักษา พระบิดา ด้วยความกตัญญู เจ้าหญิงจึงได้สำเร็จอรหันต์ และ ได้ดวงตา กับ พระกร คืน จากนั้นได้แสดงปาฏิหาริย์ เป็น ปางกวนอิมพันมือ   

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

พุทธศาสนิกชนชาวจีน จะรู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ในนามว่า กวนซีอิม หรือ กวนอิม มีความหมายเช่นเดียวกัน  คือผู้เพ่งสดับเสียงแห่งโลก  พระผู้สดับฟังเสียงคร่ำครวญ ของสัตว์โลก  ที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์
คำว่า กวนซีอิมนี้พระกุมารชีวะชาวเอเชียกลางผู้ไปเผยแผ่พระศาสนาในจีนเป็นผู้แปลขึ้น แล้วมา มาตัดออกเหลือเพียง กวนอิม เท่านั้น

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

หลายๆคนสงสัยกันว่า เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิง หรือ ผู้ชาย

เจ้าแม่กวนอิม นั้นก่อนที่จะเป็น เจ้าแม่กวนอิม ในร่างสตรีที่เรา เคราพบูชา กันนั้น สมัยก่อน ศาสนาพุทธเผยแผ่จากอินเดียสู่จีน รูปลักษณ์ของ พระอวโลกิเตศวร เป็นภาพของ พระโพธิสัตว์ เพศชาย เช่นเดียวกับใน อินเดีย จากการแสดงแทน พระโพธิสัตว์ทั้งหมดเป็น เพศชาย โดยมีหลักฐานสำคัญ เป็นรูปวาดจิตรกรรมฝาผนัง และ รูปปฏิมากรรมแกะสลัก พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ปรากฏอยู่ในถ้ำม่อเกาเป็นภาพของพระอวโลกิเตศวร มีลักษณะแบบเพศชาย ริมฝีปากหนา และ มีหนวดเครา ในรูปลักษณ์ที่เราเห็นท่านเป็นผู้หญิง นั้น เพราะ พระโพธิสัตว์ ตามหลักสัทธรรมปุณฑรีกสูตรมีพลังวิเศษที่จะแปลงร่างในรูปแบบใด 

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

พระโพธิสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท มี พระมนุษิโพธิสัตว์ และ พระธยานิโพธิสัตว์

พระมนุษิโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ในสภาวะมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่น ที่กำลังบำเพ็ญ สั่งสมบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อ พระโพธิญาณ อันประเสริฐ
พระธยานิโพธิสัต คือ พระโพธิสัตว์ ประเภทนี้ไม่ใช่ พระโพธิสัตว์ ผู้กำลังบำเพ็ญบารมี ที่แสวงหาปัญญา อันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเหมือนประเภทแรก แต่เป็น พระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีบริบูรณ์ ครบแล้ว สำเร็จเป็น พระธยานิโพธิสัตว์ หรือ พระโพธิสัตว์ในสมาธิ  

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม  กวนอิม การนับถือเจ้าแม่กวนอิม พระจีน เจ้าแม่กวนอิม

การนับถือ เจ้าแม่กวนอิม  ข้อห้ามมีดังนี้

ชาวไทยในเชื้อสายจีน ที่นับถือ เจ้าแม่กวนอิม จะไม่กินเนื้อวัวกัน ในช่วงเทศกาล กินเจ คนบางกลุ่มก็ งดกินตลอดชีวิต และ ห้ามถวายอาหาร ที่มีเนื้อสัตว์ หรือ ทำมาจากเนื้อสัตว์ ต่อท่าน เพราะมีความเชื่อว่า ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มี ความเมตตากรุณา โปรดสัตว์ ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ติดตามดูดวงได้ที่