ศาสนาพุทธ

ท้าวเวสสุวรรณ ตำนาน

                      ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร เป็นโอรสพระวิศราวะ ผู้ที่ได้รับพรจากพระพรหมให้มีตำแหน่งเทพเป็น โลกบาล ท้าวกุเวร ถ้าในพระพุทธศาสนา...