พระมหากัจจายนะ

ตำนาน พระสังกัจจายน์

ตำนาน พระสังกัจจายน์                      ตามชื่อเดิม ภาษาบาลี พระมหากัจจายนะ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวก ของ พระโคตมพุทธเจ้า และได้รับการยกย่องว่าเป็น เอตทัคคะ...